Thanh toán hóa đơn học phí

Mã an ninh

Xóa?

Hướng dẫn sử dụng mã giảm giá

Thông tin học phí

Thông tin sinh viên
Thông tin thanh toán
Chọn STT Loại thu tiền Học kỳ Mã số thu Số tiền
{{$index + 1}} {{row.LoaiTienThu}} {{row.HocKy}} {{row.MaSoThu}} {{row.SoTien | number}}
Thi lại
Chọn STT Tên lớp học phần Điểm Tk lần 1 Số tiền
{{$index + 1}} {{row.TenLhp}} {{row.DiemTkLan1}} {{row.SoTien | number}}Học ghép - Học kỳ phụ
Chọn STT Tên lớp học phần Số đơn vị học trình Số tiền
{{$index + 1}} {{row.TenLhp}} {{row.SoDvht}} {{row.SoTien | number}}
Tổng cộng tiền thanh toán: {{amountpay | number}} VNĐ

Phương thức thanh toán

Thẻ ATM và tài khoản Ngân hàng

Chưa có ngân hàng bạn muốn thanh toán. Liên hệ với chúng tôi

Thẻ quốc tế (Visa,Master,JCB)
Vui lòng nhập chính xác thông tin

Chưa có ngân hàng bạn muốn thanh toán. Liên hệ với chúng tôi

Thông tin đơn hàng